Obchodní podmínky

1. Objednávka zboží

Kupující vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Ceny zboží si může kupující ověřit u jednotlivých položek zboží. Aktuální ceny za dopravu lze ověřit v košíku ještě před odesláním objednávky.

Kupující i prodávající mohou bez udání důvodu zrušit objednávku kupujícího až do potvrzení objednávky prodávajícím. Pozdější zrušení objednávky je možné jen po předchozí dohodě kupujícího a prodávajícího a za podmínek, které si vzájemně sjednají.

Kupní smlouva je uzavřena odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky prodávajícím.

2. Balné a poštovné

Osobní odběr je zdarma, ale je možný jen po předchozí domluvě, je nutná platba předem (nedisponujeme EET pokladnou).

Česká republika:

  • Dopravce Česká pošta - Poštovné a balné při platbě předem 85 Kč.
  • Dopravce Česká pošta - Poštovné a balné při platbě při převzetí 175 Kč.
  • Dopravce Zásilkovna - Poštovné a balné při platbě předem 85 Kč.
  • Dopravce Zásilkovna - Poštovné a balné při platbě při převzetí 125 Kč.

3. Platba předem

Při platbě předem prodávající předpokládá, že kupující odešle platbu týž den, kdy vytvoří objednávku. Kupující může odeslat platbu kdykoliv později, ale je vhodné aby v takovém případě informoval prodávajícího s informací, kdy bude/byla platba provedena, ať už při objednávce nebo později např. emailem. Kupující tak nemusí učinit, ale doba k odeslání se tak může prodloužit až na dvojnásobek.

4. Odeslání zboží

Objednané zboží bude dle provozních možností prodávajícího odesláno v co nejkratší době, obvykle do 5 pracovních dnů.

5. Převzetí zboží

Kupující nebo příjemce zboží je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je kupující za přítomnosti dopravce povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem.

Podpisem předávacího protokolu přepravce kupující stvrzuje, že zásilka byla dodána v pořádku a splňovala všechny podmínky. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy nelze brát zřetel a budou zamítnuty. Do doby zaplacení zboží je zboží majetkem prodávajícího.

6. Vrácení zboží

Kupující má právo vrátit zboží bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. O vrácení zboží nás prosím informujte předem e-mailem, telefonicky, či písemně.

Zboží zašlete doporučeně na naši adresu. Přidejte doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě.

Pokud je vrácené zboží poškozené, opotřebované nebo jinak neuvedené do původního stavu (např. je poškozen originální obal) a kupující se zbožím nakládal jinak, než je nutné s ním nakládat k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti, odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží. Tu může prodávající započíst oproti vrácené částce.

Bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, vrátí prodávající všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od kupujícího na základě smlouvy přijal. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky stejným platebním prostředkem, jaký kupující použil pro provedení počáteční transakce, případně jiným způsobem, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

Pokud kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Pro účely vrácení zboží, může kupující použít formulář "oznámení o odstoupení od kupní smlouvy". K dispozici je ve formátu OpenDocument Text (klikněte zde) a Portable Document File (klikněte zde).

7. Práva a povinnosti z vadného plnění

Pokud má převzaté zboží v době, kdy kupující věc převzal, nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným nebo smluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny, není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

Kupující je povinen oznámit vadu prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co jí mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

8. Reklamace a záruka

Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak.

V případě reklamace nás prosím informujte e-mailem, telefonicky, či písemně. Zboží zašlete doporučeně na naši adresu. Do zásilky uveďte důvod reklamace, vaši adresu. Přidejte doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě.

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku.

9. Ochrana osobních údajů

Údaje o kupujících a jejich objednávkách jsou shromažďovány kvůli zajištění dodávek zboží, vyřizování reklamací a v neposlední řadě mohou tato data posloužit kupujícím ke zpětné kontrole. Informace o nákupech nejsou poskytovány třetím stranám.

Pro vymazání vašich osobních údajů z naší databáze, zašlete prosím žádost o vymazání osobních údajů na adresu info@kartonmodels.cz. Vaše osobní údaje budou z databáze odstraněny, v případě dalšího nákupů budete muset vytvořit zcela nový zákaznický účet.

10. Mimosoudní řešení sporů

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

11. Platnost

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 18.9.2021 .